Důchodové pojištění. Jak získáte nárok na starobní důchod?

Pravidla důchodového pojištění u nás v posledních letech procházejí hlubokými změnami.

Důchodové pojištění je nadále povinné prakticky pro všechny ekonomicky činné občany. V novém systému jsou poskytovány důchody tří skupin – starobní, invalidní a pozůstalostní. Byly rozšířeny možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu a došlo ke značnému sblížení podmínek pro poskytování vdoveckých a vdovských důchodů. Důchody za výsluhu let byly převedeny na částečné invalidní nebo starobní důchody. Tzv. důchod manželky a důchod sociální se již nepřiznávají, dosud vyplácené byly přeměněny na starobní nebo plné invalidní důchody.

Starobní důchod

Nárok na starobní důchod získává pojištěnec, který naplnil potřebnou dobu pojištění (včetně tzv. náhradní doby) a dosáhl důchodového věku. Potřebná doba pojištění činí 25 roků (získaných kdykoli v průběhu života).

U pojištěnce, který dosáhl věku 65 let, činí potřebná doba pojištění pro vznik nároku na důchod 15 roků.

Pro získání nároku na důchod v určité výši je rozhodující doba důchodového pojištění a úroveň dosahovaných výdělků. Hranice důchodového věku se v ČR postupně zvyšuje.

Důchodový věk (§ 32 zákona o důchodovém pojištění)

Důchodový věk činí – jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936:

 1. u mužů 60 let,
 2. u žen
  1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
  2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
  3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
  4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
  5. U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 se důchodový věk stanoví podle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění – viz níže

Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 až 1971

Rok narození Důchodový věk činí u
mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m
1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r
1978 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m
1979 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m
1980 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m
1981 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m
1982 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m
1983 68r 68r 68r 68r 68r 68r

Vysvětlivky:
„r“ znamená rok,
„m“ znamená měsíc

U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.

Poznámka: Důchodový věk se prodlužuje i pro narozené v roce 1984 a mladší vždy o plus 2 měsíce pro každý další ročník. Důchodový věk lze zjistit pomocí kalkulačky.

Doba pojištění

Podmínkou zápočtu je, že za dobu pojištění bylo v České republice zaplaceno důchodové pojistné. (Občané jsou chráněni tím, že za tuto dobu je považována i doba, za kterou zaměstnavatel pojistné neodvedl, ačkoliv tak byl povinen učinit.) Za dobu pojištění se nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém občan nedosáhl příjmů započitatelných pro stanovení pojistného (např. pracovní volno bez náhrady mzdy).

Náhradní doba pojištění:

 • doba studia – v rozsahu 6 let po dosažení věku 18 let
 • doba nezaměstnanosti – především doba, po kterou uchazeči o zaměstnání vedenému v evidenci úřadu práce náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
 • doba péče o dítě – délka této doby byla prodloužena na 4 roky
 • doba péče o blízké osoby – osoby částečně bezmocné a současně starší 80 let

Nově byla zavedena možnost dobrovolného pojištění v rámci základního důchodového pojištění. Dobrovolného pojištění se mohou účastnit osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká jejich doby:

 • vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, kdy nenáleží hmotné zabezpečení, pokud tato doba přesahuje rozsah započítávaný ze zákona
 • studia na střední, vyšší nebo vysoké škole v ČR, s výjimkou prvních šesti let studia po dosažení věku 18 let
 • výdělečné činnosti v cizině

Dobrovolného pojištění se mohou účastnit i všechny ostatní osoby starší 18 let, pokud splnily alespoň jeden rok povinného pojištění. Požadují se pravidelné platby pojistného a zpětně je možno doplatit pouze jeden rok, celkem nejvýše 10 roků.

Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra náleží všem důchodcům v jednotné pevné částce. Procentní výměra závisí na délce doby pojištění a výši příjmu dosahovaného v rozhodném období. Výše procentní výměry nemůže být nižší než určená částka, maximální hranice není stanovena.

Při další výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku bez pobírání starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu se procentní výměra starobního důchodu postupně zvyšuje.

Invalidní důchody

Plný invalidní důchod

Nárok na plný invalidní důchod pojištěnci vzniká:

 • jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění
 • jestliže nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na normální starobní důchod
 • popřípadě mu byl předčasně přiznán starobní důchod s nárokem tři roky před dovršením důchodového věku, pokud toho věku nedosáhl
 • anebo stal-li se plně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištěnec není plně invalidní, pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost (s výjimkou samostatné výdělečné činnosti vykonávané za zcela mimořádných podmínek) nebo je výdělečně činný v cizině.

Částečný invalidní důchod

Pojištěnec je částečně invalidní:

 • jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %
 • jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky (okruh takových zdravotních postižení definuje MPSV)

Pozůstalostní důchody

Vdovský důchod

Vdova získává nárok na vdovský důchod po manželovi, pokud byl poživatelem důchodu nebo k datu úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní nebo starobní důchod, anebo pokud zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský důchod náleží 1 rok po úmrtí manžela, popřípadě i déle (např. pokud vdova pečuje o nezaopatřené dítě, dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě).

Vdovecký důchod

Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce za obdobných podmínek, jaké platí u důchodu vdovského.

Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li jeho rodič (osvojitel) nebo osoba, která je převzala do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče.

Podmínkou je to, že zemřelí byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo k datu úmrtí splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo plný invalidní důchod nebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Při smrti obou rodičů má dítě při splnění podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo po jeho manželovi. Nárok zaniká osvojením.

Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění

Tyto žádosti sepisují s občany buď organizace nebo okresní správy sociálního zabezpečení, a to na předepsaných tiskopisech.

Penzijní připojištění

Osobní penzijní připojištění

Jestliže si chcete zajistit poněkud vyšší příjem i po odchodu do důchodu, máte možnost si vybrat z více než 20 penzijních fondů a uzavřít připojištění, kdy vám stát ke každé měsíční úložce přispívá určitou částku. Po 60. roce věku lze naspořenou částku i s úroky vybrat buď jednorázově, nebo ve formě penze. Podobné plány nabízejí i různé pojišťovny, ovšem bez státního příspěvku.

Zaměstnanecké penzijní plány

Některé firmy začaly svým pracovníkům připlácet na penzijní připojištění, protože od ledna 2000 mohou odečíst 3 % z daňového základu na zdravotní a sociální účely.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *