Pojištění motorových vozidel

U motorových vozidel se můžeme setkat s dvěma základními typy pojištění. Prvním a nejdůležitějším je tzv. povinné ručení, tedy zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak je zřejmé z jeho názvu, jde o pojištění povinné (nikoli smluvní), kterému podléhá přímo ze zákona každé motorové vozidlo. Tato praxe je běžná ve všech vyspělých zemích a na našem území má tradici již z dob první republiky.

Zákonné pojištění zahrnuje odpovědnost za škodu provozovatele a řidiče vozidla způsobenou v České republice, v evropských a v několika dalších určených zemích. Za provozovatele je považován i ten, kdo vozidlo použije neoprávněně, popřípadě osoba, u níž je dočasně v opravě.

Nároky ze zákonného pojištění

Provozovatel i řidič vozidla má v případě dopravní nehody právo, aby za něho pojišťovna poškozeným nahradila uplatněné a doložené nároky na náhradu škody na životě nebo zdraví a majetkové újmy, popřípadě i další náklady, je-li k tomu písemně zavázaná (náklady obhajoby v trestním řízením či přestupkovém řízení proti pojištěnému, náklady soudního řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení či mimosoudního projednávání nároků).

Náhradu vyplácí pojišťovna poškozenému. Pokud nebyla zjištěna osoba zodpovědná za škodu (např. motorista, který způsobil nehodu, z místa havárie ujel a nebyl vypátrán), má poškozený právo na náhradu škody přímo vůči pojišťovně. Podmínkou je, že škodu buď zjistila dopravní policie, nebo jí byla účastníkem nehody včas ohlášena.

Pojištěný motorista má povinnost pojišťovně nejpozději do 15 dnů po události podat na předepsaném formuláři vyplněné písemné oznámení o škodě+ včetně potřebných vysvětlení a poskytnout jí vyžádané doklady.

Pojišťovna je povinna uskutečnit plnění do 15 dnů po skončení šetření, tedy po dohodě mezi ní a poškozeným o výši náhrady.

Jste-li pojištěn a byl uplatněn nárok vůči vám, jste povinen pojišťovnu písemně a bez zbytečného odkladu vyrozumět a sdělit jí, zda je po vás požadována náhrada škody, popřípadě zda bylo proti vám zahájeno trestní nebo přestupkové řízení. Nesplníte-li svou oznamovací povinnost, uplatňuje poškozený svá práva přímo vůči pojišťovně. Poškozený jí v takovém případě musí předložit vyžádané doklady, zejména takové, jež prokazují vaši odpovědnost jako pojištěného. Pojišťovna vás pak vyzve ke splnění oznamovací povinnosti.

Pojišťovna může v určitých případech žádat od pojištěného náhradu vyplacených částek – například pokud škodu způsobil úmyslně, po požití alkoholu, při neoprávněném použití vozidla, při řízení bez platného oprávnění apod.

Pokud pojištěný porušil svou povinnost ohlásit nehodu orgánům dopravní policie, může po něm pojišťovna vyžadovat až poloviny vyplacených částek.

Placení pojistného

Povinnost platit pojistné vzniká přidělením státní poznávací značky a trvá až do trvalého vyřazení vozidla z provozu.

Havarijní pojištění

Vedle zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla se u motorových vozidel obvykle uzavírá ještě havarijní pojištění, jež je smluvní povahy. Příslušnou pojistnou smlouvu je možno uzavřít u pojišťovny vybrané majitelem vozu. Výhodným typem tohoto pojištění je například havarijní pojištění All Risk s možností dalších připojištění. Pojistka typu All Risk kryje rizika poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části v důsledku havárie, živelní události a rizika jeho odcizení, popř. odcizení jeho části. Připojistit lze mimořádnou výbavu vozidla, cestovní zavazadla a přepravované věci osobní potřeby i dopravované osoby pro případ úrazu. Řada pojišťoven dnes současně poskytuje i asistenční služby (opravu na místě, odtažení vozu, ubytování v místě nehody).

Havarijní pojištění lze dnes rozšířit i o asistenční služby poskytované v zahraničí (včetně vyslání opravárenského vozu, pomoci při ubytování v místě nehody, možnosti zpětné dopravy nepojízdného vozidla i řidiče do ČR apod.).

U havarijního pojištění se používá systém bonusů, tedy výhodných slev na pojistném v případě tzv. bezeškodního průběhu pojištění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *