Sociální a nemocenské pojištění

Většina zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob má povinnost platit příspěvky na sociální a nemocenské pojištění. Tyto příspěvky napomáhají krýt výdaje spojené se sociálním zabezpečením a s překlenutím období nemoci.

Na co vám může vzniknout nárok

Starobní důchod

Nová úprava přijatá v ČR v roce 1997 přináší postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, jehož cílem je udržet současnou úroveň důchodů bez radikálního zvyšování pojistných sazeb. Toto posunování věkové hranice je zhruba stejně rychlé jako očekávané prodlužování průměrné doby dožití.

Dávky státní sociální podpory

Nárok na dávky SSP má pouze občan a sním posuzovaní členové domácnosti s trvalým pobytem na území České republiky. Při posuzování nároků na SSP se nezkoumá majetek rodiny, ale pouze příjmy občanů (a to nikoli u všech dávek). Systém SSP vychází z pojetí rodiny jako společenství rodičů a nezaopatřených dětí, žijících ve společné domácnosti.

Za neopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky i dále, pokud se připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let věku.

Dávkami SSP poskytovanými v závislosti na příjmu rodiny jsou: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu.

Dávkami SSP poskytovanými bez ohledu na příjem rodiny jsou: rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Základem pro stanovení nároku a výše dávek včetně určení hranice příjmů občana či rodiny je životní minimum. Dávky SSP respektují jak příjmovou, tak sociální situaci rodiny, rodina tedy může být příjemcem i více dávek SSP současně. Žádosti o poskytování dávek SSP se podávají na kontaktních místech jednotlivých okresních úřadů.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dávka, která rodinám pomáhá pokrývat náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pro rozhodnutí o přiznání této dávky a stanovení její výše je určující příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Výše přídavku je odvozena z částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

Rodiny s příjmem přesahujícím stanovený násobek částky životního minima rodiny nemají na přídavek na dítě nárok.

Sociální příplatek

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy s krytím nákladů spojených se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této dávky se ověřuje příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Výše sociálního příplatku je proto výrazně diferencovaná.

Podmínkou nároku na sociální příplatek je péče o nezaopatřené dítě a nepřekročení stanovené hranice příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí, odvozené od životního minima rodiny. Mezi příjmy rodiny se započítávají i přídavek na dítě. rodičovský a zaopatřovací příspěvek. Do výše sociálního příplatku se promítají i další aspekty sociální situace v rodině, zejména péče o zdravotně postižené dítě, zdravotní postižení rodiče nebo jeho osamělost.

Příspěvek na bydlení

Pomáhá rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy pokrývat náklady na bydlení. Pro poskytování příspěvku a stanovení jeho výše je rozhodující příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují rovněž přídavek na dítě, rodičovský a zaopatřovací příspěvek.

Příspěvek se poskytuje bez ohledu na to, zda oprávněná osoba bydlí v obecním, družstevním, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě, a bez ohledu na skutečné náklady na bydlení.

Příspěvek na dopravu

Po zrušení státní dotace na slevy na žákovském jízdném v autobusové a železniční dopravě napomáhá tato dávka rodinám uhrazovat náklady spojené s dojížděním nezaopatřeného dítěte mimo místo obce trvalého pobytu. Poskytování této dávky závisí na příjmu rodiny za kalendářní rok. Pouze v případech, kdy dítě plní povinnou školní docházku, náleží příspěvek bez ohledu na výši příjmů. Příspěvek se neposkytuje v době letních prázdnin.

Rodičovský příspěvek

Dávka náleží rodiči v době, kdy osobně pečuje o malé dítě a není výdělečně činný, popřípadě je v této činnosti omezen. U této dávky se nepřihlíží k výši příjmu rodiny. Podmínkou je osobní, celodenní a řádná péče o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené. Rodičovský příspěvek se odvozuje z částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče.

Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti předškolního věku (jeslích, mateřské škole nebo jiném) déle než 3 kalendářní dny v měsíci (s určitými výjimkami). Nárok na dávku dále zaniká, pokud má rodič po celý kalendářní měsíc nárok na dávky nemocenského pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti převyšující rodičovský příspěvek.

Zaopatřovací příspěvek

Dávka je určená k zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu jeho základní (náhradní) vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení.

Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka bez dalších podmínek. Nárok na zaopatřovací příspěvek má manželka vojáka, pokud pečuje o dítě do čtyř let věku, popřípadě do sedmi let u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého, nebo v případech, kdy je manželka vojáka invalidní či z vážného důvodu nemůže být výdělečně činná. Nárok mohou mít i jiné osoby, například ten, komu soud přiznal vůči vojákovi nárok na výživné nebo příspěvek na výživu, nebo kdo s vojákem uzavřel dohodu o proplacení výživného či příspěvku na výživu.

Dávky pěstounské péče

Pěstounskou péčí se nazývá náhradní rodinná výchova na základě rozhodnutí soudu, který svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o ně vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Rozlišují se čtyři dávky pěstounské péče:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna
  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na zakoupení motorového vozidla (podmínkou je pěstounská péče nejméně o čtyři děti)

Porodné

Je to jednorázová dávka, jíž se přispívá matce na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky se nezkoumá příjem rodiny. Při narození dvou a více dětí současně se porodné zvyšuje. V případě úmrtí matky náleží porodné otci. Nárok na porodné má i osoba, jež převzala do trvalé péče dítě mladší než jeden rok.

Pohřebné

Tato dávka je určena k částečnému pokrytí nákladů pohřbu a má na ni nárok osoba, která pohřeb vypravila. Ani u této dávky se nezkoumá příjem rodiny. Výše pohřebného je na rozdíl od ostatních dávek SSP stanovena pevnou částkou.

Dávky nemocenského pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Systém nemocenského pojištění se týká výdělečně činných osob, jimž v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí vypomáhá dávkami nemocenského pojištění. Jsou to nároková peněžitá plnění.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují čtyři dávky:

  • nemocenské
  • podpora při ošetřování člena rodiny
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se poskytují dvě dávky:

  • nemocenské
  • peněžitá pomoc v mateřství

Podmínky nároku na tyto dávky, jejich výpočet a poskytování upravují zvláštní právní předpisy.

Dávky nemocenského pojištění se poskytují za kalendářní dny po stanovenou dobu (u nemocenského činí maximálně jeden rok, u ostatních dávek je kratší).

Uplatňování nároku

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením příslušného tiskopisu vystaveného lékařem.

Zaměstnanci podávají žádost o dávku u svého zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *